Доступ до публічної інформації

Електронна адреса Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці для відправки запитів на публічну інформацію: mk@dsp.gov.ua

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України “Про доступ до публічної інформації” ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17)

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується відділом організації документообігу та контролю Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Наказом Міністерства економіки України від 23.11.2022 № 4813 (далі – Наказ) затверджено Порядок складання, подання запитів на інформацію, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи, та форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи.
 
Згідно з вимогами Розділу ІІ Наказу запитувач має право звернутися до Південного міжрегіонального управління із запитом на інформацію незалежно від того стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть складатися та подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
 
Запит на інформацію має містити:
ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
Для подання письмового запиту запитувач може використати форму запиту, розміщену на офіційному веб-сайті Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (http://pd.dsp.gov.ua/) в розділі «Доступ до публічної інформації», або отримати її в Південному міжрегіональному управлінні за адресою: Богоявленський проспект, 42А, м. Миколаїв, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 15.45).
 
Запит також може бути поданий:
на електронну адресу: mk@dsp.gov.ua або zvern_pd@ukr.net;
на поштову адресу: вул. Маршала Василевського, 40/1, м. Миколаїв, 54003 (на конверті вказувати «Публічна інформація»).
 
Зразок форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
 
Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу організації документообігу та контролю, який в установленому порядку організовує доступ до інформації, розпорядником якої є Південне міжрегіональне управління, із обов’язковим зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові (за наявності), контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
На вимогу запитувача на першому аркуші копії проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування установи, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

Термін розгляду запитів на інформацію

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік терміну розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом термін;

4) термін, у який буде задоволено запит;

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.