Положення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

України з питань праці

«23» вересня 2022 року №168

   Положення 

про Південне міжрегіональне 

управління Державної служби

з питань праці

 1. Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (далі – Міжрегіональне управління) є територіальним органом Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), що їй підпорядковується.

Повноваження Міжрегіонального управління поширюється на територію Одеської, Миколаївської та Херсонської областей
Місцезнаходження Міжрегіонального управління визначається за рішенням Голови Держпраці.

За рішенням Голови Держпраці на Міжрегіональне управління може покладатися виконання завдань на території інших областей, визначених в такому рішенні.

 1. Міжрегіональне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства економіки України, а також цим Положенням.
 2. Основними завданнями Міжрегіонального управління є:

реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осію;

здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на міжрегіональному рівні;

здійснення державного нагляду і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи.

 1. Міжрегіональне управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;

координує відповідно до законодавства роботу місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;

здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків;

здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;

здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

здійснює контроль за дотримання вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);

здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у частині:

реєстрації у регіональному відділені Фонду соціального захисту інвалідів;

подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю;

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, відділення в районах і містах обласного значення) законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;

здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (управління в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, відділення в районах і містах обласного значення);

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:

факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність та виконання яких можуть шкодити здоров’ю працівників;

виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;

дотримання вимог санітарних норм та правил;

своєчасним здійснення профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників;

наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників;

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці, зокрема в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань:

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;

виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;

організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та перевірки їх знань.

Здійснює державний гірничий нагляд з питань:

правильності розробки родовищ корисних копалин;

додержання правил проведення геологічних в маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;

додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції;

правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;

повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;

виконання вимог щодо охорони надр під час встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;

повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості та своєчасності їх списання.

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної, нерудної та нафтогазовидобувної промисловості, а також з розробки гідромінеральних ресурсів, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;

здійснює державний нагляд (контроль)за додержанням законодавства щодо правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації із додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин, а також з питань промислової безпеки, охорони праці на підприємствах, що проводять геологорозвідувальні роботи;

здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт на підприємствах геологорозвідки, у тому числі з питань:

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

монтажу, демонтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці;

здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

здійснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технічних регламентів та бере участь у підготовці пропозицій щодо правил і процедури ринкового нагляду за об’єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;

здійснює дозиметричних контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, можливості раптових викидів та гірських ударів, до відповідних категорій;

забезпечує складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці;

Проводить:

розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань обов’язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;

розслідування обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь;

моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників як складову державного соціально-гігієнічного моніторингу;

Погоджує:

проекти ліквідації або консервації гірничих підприємств, гірничодобувних об’єктів та або їх ділянок, свердловин, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством порядку;

проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, технічні проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці;

проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді рідкі та газоподібні корисні копалини;

проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на житті та здоров’я населення, а також проекти захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об’єктів гірничими роботами;

заявки на отримання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

видає у передбачених законодавством випадках:

свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;

дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;

гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію:

великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також веде їх облік;

декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

Бере участь:

у прийнятті в експлуатацію об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

у проведенні державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;

у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;

у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів промислового призначення, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення;

у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції Міжрегіонального управління;

в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року;

в атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;

у роботі комісії із списання об’єктів державної власності;

сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно до груп ризику для здоров’я працівників та Державного реєстру професійних захворювань;

бере участь у формуванні та веденні інформаційної бази для прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини відповідно до компетенції Міжрегіонального управління;

здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Міжрегіонального управління, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку інтереси України у міжнародних організаціях;

надає пропозиції до державного замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони та гігієни праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об’єктами підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;

надає пропозиції щодо формування та фінансування державного замовлення на підготовку кадрів з питань гігієни праці;

забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до його компетенції, про свою діяльність та бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до його компетенції;

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльність Міжрегіонального управління;

забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міжрегіонального управління;

забезпечує здійснення в Міжрегіональному управлінні соціального діалогу з питань реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, укладення колективних договорів (угод), створення умов для трудової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства України;

організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, фондам загальнообов’язкового державного страхування, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, а також центральним органам виконавчої влади обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;

зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі відповідного розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках, а також анулює видані дозволи до усунення порушень, які створюють загрозу життю та здоров’ю працівників;

здійснює фіксацію процесу проведення перевірок, інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання вимог посадових осіб Міжрегіонального управління;

проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Міжрегіональне управління з метою організації своєї діяльності:

забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

забезпечує в межах повноважень, визначених у цьому Положенні, самопредставництво інтересів Міжрегіонального управління, зокрема як органу, який у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, інших осіб, яке здійснюється посадовими особами Міжрегіонального управління, визначеними окремим наказом Міжрегіонального управління;

забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

забезпечує у межах свої повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

організовує роботу з ведення діловодства, укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

здійснює добір персоналу до Міжрегіонального управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і правників.

 1. Міжрегіональне управління для виконання покладених на нього завдань має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Міжрегіонального управління;

отримувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку, іншими засобами;

скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Міжрегіонального управління;

безперешкодно без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю;

проводити безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України. Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхування, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час отримувати від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідні для виконання повноважень Міжрегіонального управління копії або витяги з документів;

одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, лабораторних досліджень умов праці, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;

одержувати від посадових осіб центральних органів виконавчої влади письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства про працю та зайнятість населення;

надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації щодо внесення у відповідних строк до споруд, технологічних чи організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони та гігієни і підвищення рівня захищеності працівників;

залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері, що належать до компетенції Держпраці;

заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Міжрегіонального управління;

використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою Держпраці;

звертатися у передбачених законом випадках до суду;

вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення реалізації повноважень, передбачених законом;

надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для притягнення таких осіб до відповідальності згідно із законом;

 1. Міжрегіональне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.
 2. Міжрегіональне управління в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру і контролює їх виконання. Акти Міжрегіонального управління можуть бути скасовані Головою Держпраці повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України.
 3. Міжрегіональне управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держпраці за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України. Начальник Міжрегіонального управління має п’ять заступників, у тому числі першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держпраці за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України- Міністром економіки України.
 4. Начальник Міжрегіонального управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міжрегіональне управління завдань і здійснення ним своїх повноважень.
 5. Начальник Міжрегіонального управління:

очолює Міжрегіональне управління, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Міжрегіональне управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

організовує та забезпечує виконання Міжрегіональним управлінням відповідно до актів законодавства наказів Міністерства економіки України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Держпраці, доручень Голови Держпраці;

забезпечує виконання Міжрегіональним управлінням Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економіки України та доручень Міністра, наказів Держпраці, доручень Голови Держпраці, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень;

вносить Голові Держпраці пропозиції щодо пріоритетів роботи Міжрегіонального управління і шляхів виконання покладених ні нього завдань, подає на затвердження плани роботи Міжрегіонального управління;

звітує перед Головою Держпраці щодо виконання покладених на Міжрегіональне управління завдань та планів роботи;

вносить Голові Держпраці на затвердження проект структури та штатного розпису Міжрегіонального управління;

здійснює добір персоналу до Міжрегіонального управління;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців та працівників Міжрегіонального управління, присвоює їм ранги державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Міжрегіонального управління;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками та затверджує їх посадові інструкції;

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Міжрегіонального управління;

затверджує положення про структурні підрозділи Міжрегіонального управління та посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. У Міжрегіональному управління для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворитися колегія в складі начальника Міжрегіонального управління (голова колегії), заступників начальника Міжрегіонального управління, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником Міжрегіонального управління.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міжрегіонального управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності у Міжрегіональному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Міжрегіонального управління.

 1. Міжрегіональне управління діє на підставі положення, що затверджується Головою Держпраці.
 2. Міжрегіональне управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структуру Міжрегіонального управління затверджує Голова Держпраці за погодженням Першого віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України.

Штатний розпис та кошторис Міжрегіонального управління затверджує Голова Держпраці.

Чисельність працівників Міжрегіонального управління затверджує Голова Держпраці в межах граничної чисельності працівників територіальних органів Держпраці, визначеної Кабінетом Міністрів України.

 1. Міжрегіональне управління є юридичною особою публічного права, неприбутковою установою, має печатку із зображенням Держаного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.